Adoptie Contract

 

Adoptiecontract

Homelessdogs, gevestigd op de
Zandwierde 36, 1353 CC Almere (Nederland) en werkzaam onder KvK nummer
58397159, sluit onderstaand contract af met de adoptant ( hieronder genoemd ),
betreffende de adoptie van het eveneens hieronder genoemde dier.

De adoptant

Naam:………………………………………………………………

Voornaam:………………………………………………………

Geboortedatum:……………………………………………………..

Adres: …….…………………………………………………………

Postcode:…………………………………………………………………………..

Woonplaats:…………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………Mobiel:………………………..

E-mailadres:………………………………………………………………….

Paspoort / ID-kaart nr:……………………………………………………………….

Beide partijen zijn het eens over de adoptie van onderstaande hond

Naam:                     

Nieuwe naam:

Ras:  

Vacht (soort + kleur):

Geslacht: 

Gecastreerd/gesteriliseerd:

Leeftijd:

Bijzonderheden: 

Paspoortnummer:  

Chipnummer:

Dit contract omvat volgende voorwaarden:

 1. De adoptant zal op        –       –  2019
  het bovengenoemde huisdier onder zijn hoede en volledige verantwoordelijkheid nemen.
 2. De adoptant verplicht zichzelf om aan alle voorwaarden te voldoen die verwacht
  worden ter bescherming van het adoptiedier. Hij geeft de hond de best mogelijke behandeling zoals betaamd wordt van een goede dierenliefhebber.
 3. De adoptant gaat ermee akkoord het dier voldoende aanpassingstijd te geven (3 à 4 weken) en indien nodig beroep te doen op de organisatie en/of een gedragsdeskundige.
 4. De hond mag niet aan een ketting gelegd worden, noch langdurig in een kennel gehouden worden. Bij koud weer moet het dier toegang hebben tot een verwarmde ruimte.
 5. De hond moet gevoed worden aangepast aan zijn/haar fysieke behoefte. Er moet eveneens steeds vers drinkwater ter beschikking van de hond worden gesteld.
 6. De hond moet voldoende lichaamsbeweging krijgen, aangepast aan zijn/haar fysieke behoefte.
 7. Het is verboden om dieronvriendelijke hulpmiddelen te gebruiken bij de hond. Voorbeelden van dieronvriendelijke
  hulpmiddelen zijn slip kettingen, prikbanden en schokbanden.
 8. De adoptant verplicht zich ertoe om de hond ten laatste 8 maanden na adoptie te laten castreren of steriliseren indien dit nog niet gebeurd is voor adoptie. Een operatierapport van de uitvoerende dierenarts wordt aan Homelessdogs bezorgd. Van deze regel kan worden afgeweken indien de castratie / sterilisatie wegens medische redenen af te raden is voor het dier in kwestie. In het laatste geval wordt dit schriftelijk bevestigd door
  stichting Homelessdogs.
 9. De hond mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, waaronder fokken.
 10. De hond moet jaarlijks worden gevaccineerd naar ter plaatse geldende normen. Dit houd in dat de hond de volledige entingen heeft gehad en/of de jaarlijkse vaccinatie
 11. Homelessdogs is na adoptie niet verantwoordelijk voor letsel en of ziekte van de hond. Indien dit letsel of
  ziekte kosten met zich meebrengt, worden deze kosten reeds gedragen door de adoptant.
 12. Ontsnapte en mishandelde honden moeten altijd onmiddellijk bij Homelessdogs en andere geschikte instanties zoals dierenambulance / asiel / amivedi gemeld worden.
 13. De adoptant is verplicht het chipnummer binnen een week op naam te laten registreren en dit te melden aan Homelessdogs. Dit om dubbele registratie en boetes te voorkomen.
 14. Mocht u niet meer voor de hond kunnen zorgen, dan dient u dit door te geven aan Stichting Homelessdogs. Samen met u gaan we voor een passende oplossing zoeken en indien nodig herplaatsen.
  Homelessdogs zal opnieuw de hond onder contract plaatsen. Het is verboden een hond in een asiel onder te brengen.
 15. De hond mag nooit worden overgedragen aan een organisatie die dierproeven uitvoert.
 16. Indien de hond door ziekte of letsel geëuthanaseerd dient te worden (dit kan enkel gebeuren met oog op het welzijn van de hond) mag deze enkel door een erkende dierenarts gedaan worden en dient dit gemeld te worden aan Homelessdogs.
 17. Als de hond  komt te overlijden dient u dit te melden aan Homelessdogs. 
 18. Homelessdogs legt een huisbezoek af voor de adoptie tot stand komt. Homelessdogs behoudt zich het recht voor om na adoptie één of meerdere huisbezoeken af te leggen, en dit om zich ervan te overtuigen dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden nageleefd. Als de adoptant weigert Homelessdogs toegang te verlenen tot het huisdier, zowel aangekondigd als onaangekondigd, dan kan de adoptant een boete worden opgelegd van € 100,00 per dag
 19. Bij niet-nakoming van enige bepaling uit deze overeenkomst – ondanks een waarschuwing bij aangetekend schrijven van Homelessdogs – heeft Homelessdogs het recht het huisdier op te eisen, weg te halen en onder haar hoede te nemen, op welke plaats het huisdier zich op dat moment ook mag bevinden. Dit zal schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. Eventuele kosten zullen voor rekening van adoptant komen. Hiermede eindigt
  tevens de adoptie, in welk geval het adoptiebedrag niet restitueer baar is. 
 20. Ingeval adoptant, na opeising van het huisdier door Homelessdogs, hieraan geen gevolg geeft, in die zin, dat wanneer Homelessdogs het huisdier niet binnen 3 dagen na de opeising daadwerkelijk in het bezit heeft, verbeurt adoptant eendirect opeisbare boete van € 250,00 ineens en € 50,00 voor iedere dag of dagdeel dat Homelessdogs niet in het bezit is van het huisdier, tot een maximum van € 1.500,00 (excl. de direct opeisbare boete ad              €250,00).
 21. Een wijziging aan één van de paragrafen in dit contract heeft geen gevolg voor de geldigheid van andere paragrafen in dit contract. 
 22. De adoptant steunt het werk van Homelessdogs door betaling van het adoptiebedrag van            euro.

De partijen verklaren samen dit contract door te hebben genomen.

Dit contract inclusief zijn voorwaarden, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen door beide Partijen. Alle voorwaarden volgens dit contract worden geaccepteerd bij handtekening ter aanvaarding.

Alle voorwaarden volgens dit contract worden geaccepteerd bij handtekening ter aanvaarding.

De adoptie is pas definitief
nadat Homelessdogs het volledig ingevulde contract en het verschuldigde
adoptiebedrag van €         ontvangen heeft.

Plaats:                                                                             Datum:

Naam afgevaardigde Homelessdogs:                        Naam adoptant:

……………………………………                                                      ………………………….

Handtekening afgevaardigde
Homelessdogs:                                                               Handtekening adoptant:

………………………………………………..                                          ………………………

Stichting Homelessdogs

Zandwierde 36  1353 CC Almere

Rekening nummer ING  NL 39 INGB 0007989887